top of page

​Δήλωση Απορρήτου

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για την εταιρεία ATHENS KINO.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής Πολιτική) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία «ATHENS KINO» και με δ.τ. «IMAGE & SOUND INDEPENDENT FESTIVAL» (εφεξής Εταιρεία) που εδρεύει στην Αθήνα, λειτουργώντας ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα (εφεξής «Δεδομένα»). Για οποιαδήποτε απορία σας, σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email: info@kinoathens.com.

 

01. Λίγα λόγια για την Εταιρεία

Η Κινηματογραφική μας εταιρεία αποσκοπεί κυρίως στην ανάδειξη νέων μοντέλων παρουσίασης κινηματογραφικών έργων με έμφαση στην προβολή της σύγχρονης κινηματογραφικής τέχνης στην Αθήνα αλλά και σε όλη την Ελλάδα, μέσω της προβολής πειραματικών ταινιών και ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο.

02. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος προσωπικά δεδομένα, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητα σας.

03. Τι είναι η  Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

 

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 

 

04. Ποια Δεδομένα σας επεξεργάζεται η Εταιρεία;

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Ενδεικτικά συλλέγουμε:

α) Δεδομένα ταυτότητας (π.χ. όνομα, επώνυμο, στοιχεία βιογραφικών, φωτογραφίες).

β) Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χώρα, πόλη, περιοχή, γλώσσα επικοινωνίας).

γ) Δεδομένα που συλλέγονται μέσω των Cookies (π.χ. διεύθυνση IP) κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπο https://www.kinoathens.com.          

δ) Οικονομικά δεδομένα συνεργατών/μελών  π.χ.  IBAN.

 

 

05. Για ποιο σκοπό επεξεργάζεται η Εταιρεία τα στοιχεία σας;

 

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας για:

α) αγορά κινηματογραφικών ταινιών,

β) έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας για την υποβολή των ταινιών σας ή/και την επίλυση αποριών σας,

γ) να σας ενημερώνουμε για τα νέα μας και να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του ιστοτόπου www.kinoathens.org

δ) να μπορείτε να εγγραφείτε ως μέλος/δωρητής της κινηματογραφικής κοινότητάς μας,

ε) πρακτική άσκηση των σπουδαστών του Αμερικανικού κολλεγίου Αθηνών.

 

 

06. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

 

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με: 

  • τη συναίνεσή σας, όπου απαιτείται,

  • τις υποχρεώσεις μας που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία),

  • το έννομο συμφέρον μας.

07. Ποιοι επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας;

 

Μαζί με την Εταιρεία, είναι πιθανό να επεξεργαστούν τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας συνεργάτες της ή τρίτες εταιρείες για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές, οι συνεργάτες/τρίτες εταιρίες είναι Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας.

Ωστόσο η Εταιρεία  παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνη για την ασφάλεια των Δεδομένων σας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Πέραν των παραπάνω συνεργατών ή τρίτων εταιρειών, η Εταιρεία, δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα Δεδομένα σας σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες η κοινοποίηση/διαβίβαση επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Επίσης, αποδέκτες των Δεδομένων σας μπορεί να είναι τρίτες σε σχέση με την Εταιρεία δημόσιες αρχές, υπηρεσίες ή άλλοι φορείς.

 

 

08. Πώς εξασφαλίζει η Εταιρεία ότι οι συνεργάτες της σέβονται τα Δεδομένα σας;

 

Οι συνεργάτες της Εταιρείας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί:

  • να τηρούν εχεμύθεια,

  • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα των πελατών της Εταιρείας χωρίς την άδειά της,

  • να λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας,

  • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ήτοι τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR) και το Ν. 4624/2019.

 

 

09. Στέλνει η Εταιρεία τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

 

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει τα Δεδομένα σας σε χώρες εκτός ΕΕ.

 

 

10. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρεί η Εταιρεία τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφει;

Η Εταιρεία διατηρεί τα Δεδομένα σας για όσο χρόνο χρειάζεται για να σας παρέχει τις υπηρεσίες της, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεών της.

Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, διαγράφονται σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

 

 

11. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η Εταιρεία δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα  Δεδομένα σας και έχει λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία τους από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

12. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα που σας αφορούν, διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων σας, διαγραφής των Δεδομένων σας, φορητότητας των Δεδομένων σας, περιορισμού της επεξεργασίας και ανάκλησης/εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

 

 

13. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

 

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@kinoathens.com.

 

 

14. Πότε απαντάει η Εταιρεία στα αιτήματά σας;

 

Η Εταιρεία απαντάει στα αιτήματά σας δωρεάν, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβει το αίτημά σας. Αν, όμως, το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσει εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβει παράταση άλλων (2) δύο μηνών για να σας απαντήσει. Αν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η  Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα αιτιολογώντας την απάντησή της προς εσάς.

 

 

15. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και το Ν. 4624/20219 και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών Δεδομένων.

 

 

16. Ποια δικαστήρια είναι αρμόδια για τυχόν διαφορές που αφορούν τα Δεδομένα;

 

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές που αφορούν τα Δεδομένα ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

 

 

17. Πού μπορείτε να προσφύγετε για να ελέγξετε αν τηρήθηκαν τα δικαιώματά σας;                                    

Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (ενός μηνός με - υπό προϋποθέσεις - παράταση δύο μηνών) ή η απάντηση που λάβετε δεν είναι ικανοποιητική ή το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

 

 

18. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Η Εταιρεία ενημερώνει την παρούσα Πολιτική, όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα Δεδομένα σας, θα αναρτάται επικαιροποίηση της παρούσας Πολιτικής, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και η Εταιρεία θα σας ειδοποιεί με κάθε πρόσφορο τρόπο. Η Εταιρεία σας ενθαρρύνει να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

 

 

 


 

KINO_ATHENS_vertical_film_society.png

Tel: +30-6934-660610

© 2022 KINO Athens Film Society. All Rights Reserved

deer_logo_black_vertical.png
Portuguese_Film_Festival_black_vertical.png
bottom of page